Aslan Advocatenkantoor, gevestigd te (7411 GS) Deventer, aan de Geert Grootestraat 1, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Geert Grootestraat 1
7411 GS Deventer
Tel.: 0570 – 768 286

https://www.aslanadvocatenkantoor.nl

De heer K. Aslan is de Functionaris Gegevensbescherming van Aslan Advocatenkantoor. Hij is te bereiken via info@aslanadvocatenkantoor.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Aslan Advocatenkantoor verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die Aslan Advocatenkantoor verwerkt:
– Voor- en achternaam;
– Geslacht;
– Geboortedatum;
– Adresgegevens;
– Telefoonnummer;
– E-mailadres;
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch;
– Bankrekeningnummer.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Aslan Advocatenkantoor verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
– Burgerservicenummer (BSN);
– gegevens met betrekking tot uw medische situatie;

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@aslanadvocatenkantoor.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Doel verwerking persoonsgegevens
Aslan Advocatenkantoor verwerkt uw persoonsgegevens, waaronder uw Burgerservicenummer en uw gegevens met betrekking tot uw medische situatie, voor de volgende doelen:

– Om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Geautomatiseerde besluitvorming
Aslan Advocatenkantoor neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Aslan Advocatenkantoor) tussen zit. Aslan Advocatenkantoor gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Windows, webbrowsers (Firefox, Google Chrome, Internet Explorer en Microsoft Edge), webmail en een tekstverwerkingsprogramma. Aslan Advocatenkantoor maakt ook gebruik van Google Drive, een systeem voor bestandsopslag en synchronisatie die is gemaakt en wordt beheer door Google. Ook in Google Drive worden uw (persoons)gegevens verwerkt.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Aslan Advocatenkantoor bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Aslan Advocatenkantoor hanteert een bewaartermijn van 5 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden
Aslan Advocatenkantoor verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens eventueel verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Aslan Advocatenkantoor blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Aslan Advocatenkantoor gebruikt alleen technische en functionele cookies. Tevens worden analytische cookies gebruikt die geen inbreuk maken op uw privacy. Voor de cookies die wij gebruiken is geen toestemming vereist.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Aslan Advocatenkantoor en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@aslanadvocatenkantoor.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Aslan Advocatenkantoor reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Aslan Advocatenkantoor wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging persoonsgegevens
Aslan Advocatenkantoor neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@aslanadvocatenkantoor.nl.